index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
________________________________________________________________

W naszej szkole Rzecznikiem Praw Uczniowskich jest p. Maria Sobieraj


Zadania i zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.
1. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach: Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527). Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).
2. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia działa w porozumieniu z dyrektorem szkoły, Zespołem Wychowawców Klasowych oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji jeśli sprawa wykracza poza jego kompetencje.
Zadania i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
. egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia; przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
. rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów; interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;
. reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.;
. podejmowanie lub monitorowanie działań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych (uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel(współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem szkolnym, Radą Pedagogiczną w sytuacjach konfilktowych)
.dokumentowanie swoich działań, składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu
.składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.


TELEFONY, KTÓRE UCZEŃ POWINIEN ZNAĆ:
a) 2347212 - policyjny telefon zaufania;
b) 2338210 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci / Ośrodek Pmocy Dziecku i Rodzinie;
c) 0800120002 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny;
d) 0800392218 - dyżury policyjne infolinii - bezpłatny;
________________________________________________________________________
plan.html samorzad.html rzecznik.html pedagog.html logopeda.html psycholog.html