index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Konsultacje w szkole w roku szkolnym 2016/2017:

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI (NACIŚNIJ)
1. Wychowawcy klas I - VI organizują  zgodnie z ustaleniami wspólnie z rodzicami.
2. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami podczas konsultacji indywidualnych, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. Nauczyciel winien przygotować się do rozmowy z rodzicem, znać powód spotkania, by wychowawca, nauczyciel mógł przygotować się do rozmowy. Nie prowadzić rozmów podczas przerw, dyżurów nauczycielskich, na ulicy, w pośpiechu, w miejscach publicznych, w otoczeniu osób trzecich.
3. Nie wolno nauczycielowi korzystać z telefonu podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 
Podziękowanie dla Rodziców / Przyjaciół naszej szkoły
(naciśnij)

- plik w formacie PDF
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z poniższym linkiem. Znajdziecie tu drodzy rodzice wszelkie informacje dotyczące zalet i wad oraz zagrożeń Internetu dla dzieci.
Dziecko w sieci
Naciśnij na link powyżej
____________________________________________________________________
Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej
Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
w roku szkolnym 2017/2018.  Plik w formacie PDF. (naciśnij)>>>

Prezentacja Bezpieczny Internet>>>naciśnij
Prezentacja - Dzieci w sieci (dla rodziców i nauczycieli)
Zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie                                             Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
Skład Rady Rodziców>>>naciśnij>>>
Lp. Rodzaj spotkania Odpowiedzialni Terminy spotkań Uwagi
1. Zebrania ogólne (I - VI) z rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami na holu II piętra

I zebrania klasowe (I - VI) z rodzicami
- zapoznanie z dokumentacja szkolną (Statut, Program wychowawczy szkoły, Szkolny program profilaktyki, WSO, PSO, oświadczenia uczestnictwa w lekcjach religii, oświadczenia o umieszczaniu danych osobowych, oświadczenia w kl. I - III  - dowożenie i odwożenia przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły - opieką rodziców
dyrekcja szkoły, wychowawcy klas I - VIwychowawcy klas I - VI


12.09.2016r. godz.. 16.30
12.12.2016r. godz. 16.30
18.05.2017r. o godz. 16.30
12.09.2016r. godz.. 17.00
12.12.2016r. godz. 17.00
18.05.2017r. o godz. 17.00

uczestniczą wszyscy nauczyciele, dyrekcja szkoły
2. Spotkania z rodzicami ustalają wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami na pierwszej wywiadówce
wychowawcy klas I - VI zebrania klasowe, inne dodatkowe
terminy ustalają wychowawcy klas zgodnie z potrzebami
obowiązkowe spotkania z rodzicami od godz. 16.30
3. Konsultacje indywidualne (od godz. 14.30 wszyscy nauczyciele są w swoich klasach do dyspozycji rodziców) UWAGA !!! Nauczyciele podczas konsultacji indywidualnych nie mogą organizowanych spotkań klasowych wszyscy nauczyciele 20.10.2016r.
16.02.2017r.
20.04.2017r.

wychowawcy winni zaplanować wspólnie z rodzicami terminarz spotkań
4. Konsultacje indywidualne raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem z nauczycielami - wywieszonym na tablicy informacyjnej dla rodziców i http://sppiatek.com   wszyscy nauczyciele
zgodnie z ustalonym harmonogramem
 
ZASADY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
UWAGA RODZICE

W roku szkolnym 2016/2017 dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku przyjmuje rodziców/prawnych opiekunów w sprawie skarg, zażaleń i wniosków w każdy  czwartek w godzinach 14.00 - 15.00.
Prezentacja dla rodziców "Problem z głowy">>>naciśnij>>>