index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
KĄCIK PRAWNY
Demoralizacja - odrzucenie obowiązujących norm moralnych, prowadzące do łamania prawa, rozwiązłości obyczajów itp.; też: czyjeś działania lub zachowanie powodujące u innych odrzucenie takich norm
Demoralizacja - odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia zbiorowego i indywidualnego. Łamanie przyjętych norm prowadzić może do przekroczenia zasad zapisanych w przepisach prawa, np. gwałt popełniony pod wpływem pornografii. Absolutnie błędna jest rozpowszechniona opinia, że demoralizacja jest aktem świadomym.
Demoralizacja nieletnich
Ofiarami demoralizacji są również dzieci i młodzież. Przejawem tej postawy wśród nieletnich jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków lecz również prostytucja. Duży wpływ na demoralizowanie nieletnich ma otoczenie w którym się znajdują. Pod namowami rówieśników młodzież ulega ich wpływowi i przyjmuje ich negatywną postawę do społeczeństwa. Zdemoralizowanie to objawia się narastającą agresją (często wywołana frustracją), która ma na celu wyrządzenie szkody przedmiotowi tej agresji. Na zachowania agresywne mają również wpływ media[2]. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich[3] w art. 4 egzemplifikuje zachowania świadczące o demoralizacji nieletniego. Są to w szczególności takie zachowania, jak naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.
Demoralizacja - formy agresji:
1)poniżanie, złośliwości czy kpiny
2)wandalizm
3)bicie, znęcanie się,
4)w skrajnych przypadkach zabójstwo
Co to jest demoralizacja?  Jest to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Każdy z nas kiedy uzyska informacje o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.
Zapoznaj się z zachowaniami które nazywane są przejawem demoralizacji:

1)wulgarne słownictwo, przeklinanie, używanie brzydkich słów,
2)obrażanie innych,
3)wyśmiewanie innych,
4)plotkowanie, obmawianie innych,
5)zastraszanie,
6)krzywdzenie innych,
7)groźby wobec innych osób,
8)wagarowanie,
9)wandalizm,
10)niszczenie mienia,
11)bójki, bicie, szarpanie,
12)wymuszanie pieniędzy,
13)ucieczki z domu,
14)przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
15)stosowanie agresji, przemocy,
16)palenie papierosów,
17)spożywanie alkoholu,
18)zażywanie narkotyków,
19)udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.


Jeśli ktoś namawia Cię do popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia wyraź zdecydowanie swój sprzeciw. Przeciwstaw się przemocy, krzywdzeniu innych, odrzucaniu, wyśmiewaniu, zastraszaniu. Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia
W trudnych sytuacjach zwróć się  po pomoc do osób dorosłych którym ufasz - rodziców, wychowawców, psychologa, pedagoga szkolnego, dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela dyżurującego.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo.

1) Nie chwal się posiadaniem rzeczy wartościowych, takich jak telefon komórkowy, tablet, odtwarzacz mp3, biżuteria, pieniądze. Mogą one wzbudzać zazdrość i stać się przedmiotem rozboju lub kradzieży.
2) Zachowaj szczególną ostrożność wobec osób, które znane są ze stosowania przemocy.  Postaraj się unikać miejsc, w których mógłbyś zostać zaatakowany, zaczepiony, pobity, okradziony.
3) W przypadku gdy ktoś Cię zaatakuje, grozi pobiciem i nalega abyś oddał mu pieniądze lub cenne rzeczy, daj mu to, ale natychmiast poinformuj o tym fakcie osobę dorosłą, a także bezpośrednio powiadom Policję  dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.
4) W sytuacji zaczepek ze strony rówieśników nie podejmuj rozmowy, dyskusji, nie angażuj się w sprzeczki. Staraj się przebywać wśród rówieśników, na których pomoc możesz liczyć.
5) Zawsze informuj rodziców dokąd idziesz i o której godzinie wrócisz. Postaraj się nie wracać samotnie do domu w godzinach nocnych.
6) Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie:
a) Dbaj o dobre relacje z ludźmi,
b) Rozwiązuj konflikty bez przemocy,
c) Podejmuj odpowiedzialne decyzje,
d) Dokonuj mądrych wyborów,
e) Przestrzegaj zasad prawa,
f)Pomagaj innym i korzystaj z pomocy,
g)Naucz się radzić sobie ze stresem.
Prezentacja
"Kącik Prawny"
w formacie PDF

>>>naciśnij>>>