index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
INNOWACJE PEDAGOGICZNE
realizowane w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
w roku szkolnym 2015/2016
1. "WIDOCZNI - BEZPIECZNI"

Inspiracją do opracowania innowacji pt. "Widoczni - Bezpieczni" stał się udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, udział w ogólnopolskiej akcji społecznej "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" oraz spostrzeżenia związane z troską o bezpieczeństwo na drogach naszej "Małej Ojczyzny" - Gminy Piątek. Diagnoza oczekiwań wskazuje na potrzebę zwrócenia uwagi: policji, władz samorządowych, rodziców, społeczności lokalnej na konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Piątek. Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji i wynikającą z tej diagnozy potrzebę wprowadzenia konkretnych zmian, działań, przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np. częsta wypadkowość w ruchu drogowym na ulicach Piątku (w szczególności ul. Kutnowska, Łęczycka i okolice Pęcławic).
Cel ogólny: poszerzenie wiadomości na temat bezpieczeństwa na drodze, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, opanowanie wiadomości i umiejętności poruszania się w ruchu drogowym
Rozmiar czasowy: rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017.
Autorzy innowacji programowo - organizacyjnej - mgr Krystyna Grabowska i mgr Bożenę Szymczak.

2. ,,Razem działamy - zachowania agresywne w szkole pokonamy''

Innowacja została opracowana ze względu na potrzeby szkoły i środowiska. Analizując  dokumentację szkolną (zeszyty uwag i pochwał wychowawców poszczególnych klas, dokumentację pedagoga i psychologa szkolnego), ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli  stwierdziliśmy, występuje w naszej szkole problem zachowań agresywnych wśród uczniów. Bardzo nam zależy na tym, aby każde dziecko w naszej szkole czuło się bezpiecznie i dobrze. Szkoła powinna być miejscem przyjaznym, ciekawym, rozwijającym pasje i talenty uczniów, ucząca radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami a także problemami (w tym i agresją szkolną). Nasze działania  zmierzają do  nauczenia  dzieci, czym jest agresja, jak radzić sobie mają z problemem zachowań agresywnych w szkole, gdzie i u kogo mają szukać pomocy w sytuacjach trudnych. Oddziaływaniami zostaną objęci również rodzice uczniów jak i nauczyciele. Uważamy, że tylko oddziałując na całe środowisko szkolne mamy możliwość osiągnięcia pozytywnego efektu. Działania będą podejmowane przez : wychowawców klas I-VI, nauczycieli, szkolnych specjalistów, samorząd uczniowski.  Realizowane one będą podczas godzin z wychowawcami klas oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Współpracować w tym zakresie będziemy z instytucjami takimi jak: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy, Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Zespół realizujący innowację będzie się spotykał raz w miesiącu w celu przeanalizowania efektów przeprowadzonych działań. Po każdym spotkaniu zostanie sporządzone sprawozdanie. Na koniec realizacji programu przeprowadzona  będzie ewaluacja; uczniowie i rodzice wypełnią ankiety, a nauczyciele wymienią się spostrzeżeniami. Wnioski z programu pozwolą na trafniejszy dobór metod, środków oraz sposobów niwelujących ewentualne zachowania agresywne w latach następnych. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji innowacji oraz wnioski wysunięte z przeprowadzonych działań upowszechniane będą na szkolnej stronie internetowej i gminnej gazecie samorządowej.
Adresaci programu - Program skierowany jest do uczniów klas I-VI. W jego realizacji będą uczestniczyć również rodzice i nauczyciele, którzy zostaną uczestnikami warsztatów, a także innych działań prowadzonych na terenie szkoły w ramach realizowanej innowacji.
Rozmiar przestrzenny -
Miejscem realizacji innowacji będzie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
Rozmiar czasowy -
Innowacja będzie realizowana od  01.09.2015r do 30 maja 2016r.
Cel ogólny -
Zmniejszenie ilości zachowań agresywnych na terenie szkoły. 
Autorzy innowacji - mgr Aleksandra Kacprzak, mgr Regina  Bednarek, mgr inż. Maria Sobieraj

3. "GEOMETRIA W TIK"
Innowacja została opracowana na podstawie programu "Matematyka z kluczem" poprzez rozszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego matematyki na II etapie edukacyjnym.
Inspiracją do opracowania innowacji pedagogicznej z matematyki stały się refleksje wychowawców klas, obserwacje nauczycieli wzrostem zainteresowania uczniów nowoczesnymi metodami nauczania i wykorzystania komputera na lekcjach oraz dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu informacyjno - komunikacyjnego.
W związku z szerokim zakresem treści zawartych w programie "Matematyki z kluczem" przeznaczonych do realizacji w klasie piątej, zauważam potrzebę innowacyjnego wprowadzenia dodatkowej godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki, prowadzonej w ramach nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.. Tematyka tych zajęć będzie skorelowana z tematyką zajęć edukacyjnych. Głównym założeniem innowacji pedagogicznej jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie środków multimedialnych takich jak pracownia komputerowa, programy komputerowe (Geogebra, Power Point) i Internet. Dodatkowa godzina zajęć w tygodniu przeznaczona zostanie na rozszerzenie wybranych zagadnień ujętych w podstawie programowej. Dodatkowo na zajęciach oprócz stosowania programów komputerowych przeznaczonych do nauki matematyki będziemy rozwiązywać zadania przygotowujące do różnego rodzaju konkursów.
Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli, że matematyka nie jest taka straszna, a wręcz przeciwnie, może być ciekawa i bardzo przydatna
w życiu.
Adresaci programu: uczniowie V klasy
Cele ogólne: podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów i rozwijanie zainteresowań matematyką, zastosowanie nowoczesnych metod nauki z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.
Autor innowacji metodycznej - mgr Agnieszka Psiurska - Wujcik

4. "Czytanie przyjemne jak przytulanie"
W dobie mediów elektronicznych nie możemy pozwolić by książkę odsunięto na dalszy plan (by o książce zapomniano).W dzisiejszych czasach czytanie jest mało popularną formą spędzania wolnego czasu, a tak być nie powinno. Uważamy bowiem, że uczeń w pierwszych latach edukacji powinien obcować z książką, gdyż jest to okres pierwszych fascynacji
i nawyków czytelniczych, a badania dowodzą, że brak zainteresowania literaturą wynika z braku nawyku, który powinien być kształtowany od najmłodszych lat. Literatura dziecięca przekazuje wiele wartości, w których dzieci winny wzrastać. Czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.
Adresaci programu: cała społeczność szkolna we współpracy z: rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, zaproszonymi gośćmi, biblioteką publiczną w Piątku,
Rozmiar przestrzenny: szkoła  biblioteka, klasa - dom rodzinny
Rozmiar czasowy: październik 2015 (Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych) - maj 2016 (Tydzień Bibliotek Szkolnych 8-15 maja ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek )
Cele ogólne: nagłośnienie potrzeby czytania dzieciom - element pedagogizacji rodziców, społeczności, lokalnej. Uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania. codzienne głośne czytanie dzieciom staje się priorytetem w naszej szkole oraz w domach rodzinnych, umożliwienie uczniom spędzania czasu wolnego w sposób twórczy i aktywny, wyrobienie nawyku systematycznego czytania.
Autorzy innowacji metodyczno - organizacyjnej - 
mgr Maria Tomalak, mgr Dorota Pałczyńska, mgr Jolanta Charusta, mgr Monika Kaczorkiewicz.

5. ,, CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY... nasze zmagania z ortografią"
jest już realizowana w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w okresie 01.02.2016r. - 30.05.2017r.

Rodzaj programu - innowacja metodyczna

Innowacja pt. "CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY ... nasze zmagania z ortografią" adresowana jest do wszystkich uczniów w zespole klasowym klasy II c i III b. Działania objęte innowacją są wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie i bogacąc go o różnorakie gry oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii na I etapie kształcenia. W czasach współczesnych, w dobie komputerów, czytanie i pisanie sprawia dzieciom trudności. Przez to, że komputer koryguje błędy, zanika czujność ortograficzna.
Autorkami innowacji są: pani mgr Wanda Grabarek i pani mgr Arleta Osiecka 
Dzięki wdrożeniu innowacji pedagogicznej uczniowie lepiej poznają i utrwalą zasady ortograficzne. Zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się słownikiem ortograficznym. W wyniku stosowania samokontroli rozwinie się u nich czujność ortograficzna, uczniowie będą potrafili uzasadnić zasady pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną i zastosować je w pracach pisemnych. Z zaangażowaniem włączą się w zajęcia, przejawiając różne formy aktywności. Zadeklarują uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych konkursach ortograficznych. Łącząc naukę z zabawą, poznają możliwość wykorzystania komputera w nauce ortografii oraz ukształtuje się w nich pozytywne nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Nabędą również tak ważną i potrzebną umiejętność jak zastosowanie z praktyce posiadanej wiedzy. Uświadomią sobie rangę i znaczenie ortografii w procesach językowych i komunikacyjnych. Innowacyjna nauka ortografii w klasach I-III stanie się podstawą dalszych działań uczniowskich,  zniweluje trudności i problemy w późniejszych etapach kształcenia, dzieci nabiorą pewności językowej i odwagi w tworzeniu tekstów. Uczniowie nabędą umiejętność pracy zespołowej. Nauczą się posługiwania nowoczesnymi technologiami  ( TIK ), w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji. Przekonają się, że ortografii można się nauczyć.
wszystkie niżej wymienione innowacje uzyskały akceptację Łódzkiego Kuratora Oświaty