index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Ważne dokumenty i informacje związane ze szkołą
Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie   MS Word 2003  lub PDF  Acrobat Reader, program do odczytu formatu PDF można uzyskać za darmo ze strony producenta klikni
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB
ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH


Roczny plan pracy szkoły 2017/2018

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych  wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym w Szkole Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017


Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodziców

Statut Szkoły Podstawowej w Piątku

Program profilaktyki szkolnej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Harmonogram wycieczek szkolnych na rok 2016/2017

Szkolny zestaw programów nauczania

Plan doskonalenia nauczycieli

Procedura uzyskania karty rowerowej

Procedura bezpieczeństwa

System delegowania uprawnień

Perspektywiczny plan doskonalenia nauczycieli

Plan pracy koorynatorów d/s bezpieczeństwa

Procedury postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego

Regulamin zespołów przedmiotowych


Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej


Regulamin ustalania oceny zachowania uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku


Regulaminu organizacji nauczycielskich zastępstw
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku


Plan i harmonogram kontroli zarządczej

Regulaminu Kontroli Zarządczej, wprowadzenia Polityki Jakości Szkoły, powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem w Szkole.